Polityka prywatności

Administrator danych osobowych zgodnie z dekretem ustawodawczym nr lgs. 196/2003 wraz z późniejszymi zmianami – Kodeks ochrony danych osobowych (“Kodeks prywatności”) – oraz Rozporządzenie UE 679/2016, obowiązujące od 25 maja 2018 r. – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (“GDPR”) (“Obowiązujące prawo”) uznaje znaczenie ochrony danych osobowych i traktuje ich ochronę jako jeden z głównych celów.

Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych, ZAMAWIAJĄCY zaprasza do uważnego zapoznania się z niniejszą polityką prywatności (“Polityka prywatności”), która zawiera ważne informacje na temat ochrony danych osobowych oraz środków bezpieczeństwa podjętych w celu zapewnienia prywatności w pełnej zgodności z Obowiązującymi przepisami.

Niniejsza Polityka Prywatności również:

przeznaczona jest wyłącznie dla strony internetowej www.slotyonlinepolska.com (“Strona”) i nie dotyczy innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków zewnętrznych; należy ją rozumieć jako informację przekazywaną zgodnie z art. 13 ustawy Dotyczy osób wchodzących w interakcje ze Stroną 

 • Indeks
 • Administrator danych i przetwarzający dane
 • Dane osobowe są przetwarzane
 • Polityka dotycząca plików cookies
 • Cel, podstawa prawna, obowiązkowy lub fakultatywny charakter przetwarzania
 • Odbiorcy
 • Komunikacja i rozpowszechnianie
 • Czas przechowywania danych
 • Prawa zainteresowanej strony
 • Zmiany w informacjach
 • Kontakty

1. Właściciel leczenia 

Administratorem danych tej strony internetowej jest Camelia Media Ltd, której siedziba znajduje się pod adresem 191 Wood Lane, Londyn, Wielka Brytania, W45 3FP (“KONTROLER DANYCH”). Aby uzyskać wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych, w tym listę podmiotów przetwarzających dane, napisz na adres [email protected].

2) przetwarzane dane osobowe

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, tożsamość online lub co najmniej jednego charakterystycznego elementu jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej. Dane osobowe zbierane przez UODO są określone w niniejszej polityce prywatności.

(a) Dane nawigacyjne. W systemach komputerowych Witryny gromadzone są określone Dane Osobowe, których przesyłanie wiąże się z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania Państwa ze sobą, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, umożliwić Państwa identyfikację. Dane te są wykorzystywane do uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Witryny oraz do sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania; do umożliwienia – z uwzględnieniem architektury wykorzystywanych systemów – prawidłowego świadczenia różnych funkcji żądanych przez Państwa, ze względów bezpieczeństwa oraz do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie lub osobom trzecim i zostaną anulowane po upływie 7 dni.

b) Dane przekazane dobrowolnie. Za pośrednictwem Witryny użytkownik ma możliwość dobrowolnego podania Danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY będzie przetwarzał te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakładając, że dotyczą one Państwa lub osób trzecich, które wyraźnie upoważniły Państwa do ich podania na podstawie odpowiednich ram prawnych, które legalizują przetwarzanie danych, o których mowa. W odniesieniu do tych hipotez, działasz jako niezależny administrator danych, przyjmując na siebie wszystkie obowiązki prawne i odpowiedzialność. W tym sensie zapewniasz sobie w ramach tej klauzuli najszerszy możliwy środek odwoławczy w odniesieniu do wszelkich zastrzeżeń, roszczeń, żądań odszkodowania za leczenie itp. 

3. Polityka cookies: 

SKARBNIK gromadzi Dane Osobowe poprzez wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies i podobnych technologii.

4. Cel, podstawa prawna, obowiązkowy lub fakultatywny charakter przetwarzania. 

Dane osobowe, które podajesz za pośrednictwem Strony będą przetwarzane przez HODOWCĘ DANYCH w następujących celach:

 •  cele związane z realizacją umowy, której jesteś częścią lub z realizacją działań przedumownych podjętych na Twoje żądanie (np. prośba o kontakt poprzez formularz kontaktowy, rejestracja w usłudze newslettera itp.)
 •  cele związane z wypełnieniem obowiązku prawnego, któremu podlega LEAVE;
 •  cele niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w sądzie lub w każdym przypadku, gdy organy sądowe wykonują swoje funkcje sądowe;
 •  w celu umożliwienia nawigacji po Stronie i świadczenia usług przez Administratora Danych; 
 •  znaleźć konkretne żądania skierowane do Administratora Danych;
 • przestrzegania wszelkich zobowiązań nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub ustawodawstwo wspólnotowe lub w celu zaspokojenia potrzeb władz;
 •  do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej w odniesieniu do usług podobnych do tych, na które się zapisałeś, chyba że wyraźnie odmówisz otrzymywania takich komunikatów, co możesz wyraźnie uczynić w momencie rejestracji lub przy kolejnych okazjach;
 •  W celach statystycznych, bez możliwości śledzenia Twojej tożsamości.
 • Podanie danych osobowych dla celów wymienionych powyżej nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie może uniemożliwić odpowiedź na Państwa żądanie lub spełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega LEAVE.

5. Odbiorcy

Państwa Dane Osobowe mogą być ujawnione w celach określonych w pkt 4, c:

osoby odpowiedzialne w strukturze Administratora Danych niezbędne do świadczenia oferowanych usług;

Podmioty, które zazwyczaj pełnią rolę podmiotów przetwarzających dane, a mianowicie: i) osoby, firmy lub firmy profesjonalne, które zapewniają pomoc i doradztwo Administratorowi Danych w kwestiach księgowych, administracyjnych, prawnych, podatkowych i finansowych; ii) osoby oddelegowane do wykonywania prac konserwacyjnych; iii) instytucje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe i brokerzy; iv) spółki dominujące, spółki zależne i stowarzyszone z Administratorem Danych, ograniczone do realizacji celów administracyjnych i umownych, związane 

osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania Danych Osobowych, które są zobowiązane do zachowania poufności lub które mają odpowiedni prawny obowiązek zachowania poufności; (na przykład pracownicy i urzędnicy Administratora Danych)

podmiotom, organom lub instytucjom, którym należy ujawnić Państwa Dane Osobowe zgodnie z przepisami prawa lub nakazami organów władzy publicznej;

organom sądowym w wykonywaniu ich funkcji, gdy wymaga tego Obowiązujące Prawo.

6. Transfer danych za granicę

Dane zebrane przez administratora danych mogą być przetwarzane poza Unią Europejską, a mianowicie:

Zjednoczone Królestwo w ramach umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem (TCA).

Podstawa prawna powyższego przetwarzania leży w art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, lit. b) i c), w brzmieniu:

“b) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej między zainteresowaną stroną a administratorem danych lub do wykonania środków przedumownych podjętych na wniosek zainteresowanej strony”;

“c) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy administratorem danych a inną osobą fizyczną lub prawną na rzecz zainteresowanego”;

7. Czas przechowywania danych

Administrator Danych będzie przetwarzał Państwa Dane Osobowe przez czas ściśle niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 4. 

8. Prawa zainteresowanej strony

Zgodnie z Regulaminem mają Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać od Administratora Danych dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, ograniczyć ich przetwarzanie oraz otrzymać w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne, dane dotyczące Państwa. Wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] . Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, osoba zainteresowana ma w każdym przypadku prawo do wniesienia skargi do Gwaranta Ochrony Danych, jeśli uzna, że przetwarzanie jej Danych Osobowych jest sprzeczne z Obowiązującymi Przepisami.

9. Zmiany w informacjach

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20.06.2021 r. ENTITLER zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zwykłej aktualizacji jego treści, w części lub w całości, w tym w związku ze zmianami Obowiązującego Regulaminu. Właściciel SKARBU powiadomi Państwa o tych zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu i staną się one wiążące z chwilą ich opublikowania na Stronie, dlatego Właściciel SKARBU zaprasza do regularnego odwiedzania tej sekcji w celu zapoznania się z najnowszymi i najbardziej aktualnymi 

10. Kontakt

Aby skorzystać z powyższych praw lub w przypadku innych żądań, możesz napisać do Administratora Danych: 

[email protected]

author
Kamil Morawski
Twórca projektu Slotyonlinepolska.com. Dzięki swojemu doświadczeniu jestem odpowiedzialny za analizę wszystkich bezpiecznych kasyn internetowych z licencją. Rozróżnia scam od bezpiecznego kasyna. Kamil i jego zespół profesjonalnie testują dostawców kasyn online i dzielą się na tej stronie swoimi osobistymi doświadczeniami.
Sloty Online Polska